Allmänna villkor serviceavtal/förvaltningsavtal

Det här avtalet gäller från och med 2023-03-28

01.

Allmänt

Serviceavtalet/förvaltningsavtalet mellan Kreativa i Örebro AB, organisationsnummer 556845-5116 och dess kunder (”Kunden”, ”Kunder”) består av parternas Huvudavtal, dessa Allmänna Villkor, Skriftliga ändringar och tillägg till huvudavtalet och övriga bilagor. Dessa Allmänna Villkor kompletterar Huvudavtalet. Huvudavtalet gäller framför Allmänna Villkor om villkoren är motstridiga. Avtalshandlingarnas inbördes ordning framgår av huvudavtalet.

02.

Tillgänglighet, underhåll och data

Kreativa strävar att tillhandahålla en felfri tjänst. Därför har Kreativa för avsikt att använda väl etablerade underleverantörer. Som del av att leverera den löpande avtalade driften måste såväl uppdateringar som systemarbeten genomföras.

Underhåll görs i största möjliga utsträckning efter kontorstid, dock kan detta inte garanteras.

För hostingtjänster garanterar Kreativa en tillgänglighet på 99,6%, beräknat på kalenderår. Högre tillgänglighet och garanti kan finnas genom vissa tjänster eller tillval.

Programvara

Kreativa och underleverantörer har rätt att när som helst under pågående avtalsperiod göra uppgraderingar och/eller uppdateringar i programvara. Kreativa och underleverantörer har även rätt att ta bort programvara som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt enligt Kreativas bedömning. Om programvara tas bort som påverkar Kunden kommer Kreativa meddela Kunden detta.

Data

Kreativa och underleverantörer har rätt att kontrollera data relaterat till Kundens tjänst i samband med felsökning eller abuse-ärenden. Kreativa förbehåller sig rätt att med automatiska metoder söka igenom data på Kundens tjänster för exempelvis identifiering av skadliga filer samt kända säkerhetshål. Rätten innefattar men är inte begränsad till automatisk patchning eller spärr av skadliga filer.

03.

Tillåten användning och omfattning av support

Tillåtet material och användning

Kreativas tjänster skall endast användas till syften som är förenliga med svenska lagar och författningar.

Sändning, lagring, distribution eller länkning av någon information, data eller material som är olagligt via lag eller författning är förbjudet.

Det här innehåller, men är inte begränsat till; upphovsrättsskyddat material; företagshemligheter eller annat material som används utan tillåtelse från ägaren; material innehållande hets mot folkgrupp; otillåten användning av annans varumärke; material som bryter mot dataskyddslagen (2018:218 – Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning).

Kreativa accepterar inte heller material som kan upplevas som oetiskt, stötande eller våldsamt.

Om Kreativa gör bedömningen att det sätt som Kunden använder sin tjänst inte är förenligt med ovanstående reserverar Kreativa sig rätten att vidta åtgärder. I första hand genom att be Kunden åtgärda bristerna; i andra hand genom att stänga av tjänsten; samt i tredje hand genom att säga upp tjänsten.

Utnyttjande av resurser (Fair Use)

All användning av Kreativas tjänster omfattas av fair use. Kreativa reserverar sig rätten att begränsa Kundens tillgång till tjänsten i det fall Kundens användning av tjänsten negativt påverkar övriga kunder eller tredje man.

Olika tjänster kan ha olika begränsningar i tillåtna resurser. Om Kunden överskrider tillåtna gränser reserverar Kreativa sig rätten att begränsa Kundens tillgång till tjänsten. Vilka begränsningar som gäller framgår på: https://serviceavtal.kreativa.se eller https://appforvaltning.kreativa.se

Om Kundens användning av Kreativas tjänster resulterar i abuse-anmälningar, reserverar sig Kreativa rätten att begränsa Kundens tillgång till tjänsten.

Alla försök till att underminera och/eller orsaka skada på Kreativas eller underleverantörs servrar och/eller kunder är strängt förbjudet. Exempelvis försök till intrång i, spaning på eller störning av system och/eller nätverk kan resultera i skadeståndsskyldighet.

Om Kunden inte agerar för att minska resursutnyttjande eller justera användningen av tjänsten i enlighet med Avtalet reserverar sig Kreativa rätt att vidta åtgärder som exempelvis att begränsa tillgång till tjänsten.

Att begränsa tillgång till Kundens tjänst innebär i första hand att sänka utnyttjandet av resurser

04.

Avstängning och Radering

Om betalning inte kommer Kreativa tillhanda i tid har Kreativa rätt att pausa leveransen av tjänsten/tjänsterna fram till dess att Kreativa erhållit full betalning. Det här kan exempelvis ske genom att tjänsten stängs av.

Kreativa har även rätt att stänga av tjänsten till följd av polisanmälan, utredning, tvist eller dylikt gällande tjänsten om Kreativa bedömer att detta behövs för att förhindra eventuell brottslighet eller om Kreativa blir ålagda av rättsväsende eller myndighet att göra detsamma.

Kreativa har även rätt att stänga av tjänsten till följd av att Kunden inte använder den enligt vad som beskrivs om tillåten användning i detta eller andra avtal.

Om tjänsten stängs av ska Kreativa informera om detta, exempelvis via en spärrsida eller e-post.

Vid uppsägning av avtalet tar Kreativa bort Kundens tjänster inklusive Kundens data. Data som har blivit borttagen kan inte återställas.

05.

Personuppgiftsbehandling

Kreativa behandlar personuppgifter i enlighet med Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Detta omfattar vad som vardagligt benämns GDPR.

Kreativas integritetspolicy reglerar hur Kreativa behandlar Kundens personuppgifter.

Kreativas personuppgiftbiträdesavtal (DPA/PUBA) reglerar hur Kreativa hanterar de personuppgifter som Kunden eventuellt lagrar via våra tjänster.

Både integritetspolicyn och personuppgiftbiträdesavtalet ska anses som bilagor till Huvudavtalet med den ordning de förekommer i Huvudavtalet.

06.

Immateriella rättigheter

Huvudavtalet innebär inte att någon upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Kunden.

I den mån användandet av tjänsten medför att Kunden får tillgång till mjukvara eller annat skyddat material får Kunden en enkel icke-exklusiv licens att använda detta skyddade material för att kunna tillgodogöra sig tjänsten, såvida inte annat framgår av specifika licensvillkor för tjänsten från tredje part.

07.

Sekretess

Parterna förbinder sig att inte till annan avslöja sådan konfidentiell information som Part har erhållit från den andra Parten inom ramen för ingångna Serviceavtalet/Förvaltningsavtalet. Som konfidentiell information ska alltid betraktas Kreativas företagshemligheter och prisinformation. Information som någondera parten har angivit varit konfidentiell är konfidentiell information. Part äger dock rätt att nyttja informationen till fullgörande av sina åtaganden enligt Serviceavtalet/Förvaltningsavtalet. Denna förbindelse skall även omfatta respektive Parts anställda och andra uppdragstagare. Förbindelsen gäller under avtalstiden och tre år efter att avtalsförhållanden har upphört mellan Parterna.

08.

Överlåtelse

Huvudavtalet kan överlåtas i helhet eller delar till annan juridisk eller fysisk person med beaktande av dessa villkor.

För att en överlåtelse ska vara möjlig måste samtliga skulder för den frånträdande parten hos Kreativa vara reglerade.

Överlåtelsen måste godkännas såväl av frånträdande som tillträdande part. Respektive part intygar att godkännande ges av en person med rätt behörigheter och befogenheter, exempelvis behörig firmatecknare.

Överlåtelsen måste godkännas av Kreativa.

En administrativ avgift tas ut av den tillträdande parten för det administrativa arbete som uppkommer i samband med överlåtelse.

09.

Ersättning, skadestånd och Ansvarsbegränsning

Kreativa ansvarar enbart för skador som orsakas av försummelse av Kreativa. Kunden som drabbas av skada kan kräva ersättning för detta.

Ersättningsanspråk ska vara Kreativa tillhanda inom 6 arbetsdagar från det att skadan upptäcktes för att vara giltiga.

Ersättningens storlek baseras på tjänstens typ och skadans storlek. För driftstörningar beräknas ersättningen på tjänsten samt hur länge den inte kunnat nyttjas.

Ersättningen kan aldrig överstiga den aktuella månadens avgift.

Ersättningsanspråk under tiden en tjänst är avstängd godtas inte.

Skadestånd eller ersättning kan inte krävas för indirekt skada, som exempelvis utebliven vinst, förlorad besparing, förlorad goodwill och/eller förlust/förvanskning av data.

Kreativa svarar aldrig för skador som kan uppkomma genom att ett beställt domännamn är upptaget, eller blir upptagen innan beställningen är klar hos registry.

Ersättning eller skadestånd utgår ej då tredje part är ansvarig för felet, eller för planerade driftavbrott. driftavbrott som meddelas via Oderlands webbplats.

Kunden ansvarar för att erforderliga rättigheter finns för att kunna använda Kundens Programvara inom ramen för Tjänsten. Kunden åtar sig att på egen bekostnad försvara Kreativa om krav riktas eller talan förs mot denne för intrång i tredje mans rättigheter rörande användning av Kundens programvara inom ramen för Tjänsten. Kunden åtar sig vidare att ersätta Kreativa för de kostnader o skadestånd som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge. Kundens åtagande gäller endas under förutsättning, dels att kunden inom skälig tid skriftligen underrättas av Kreativa om framförda anspråk eller väck talan, dels att kunden ensam får bestämma över försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning. Där tredje man gör gällande att nyttjande av Kundens programvara strider mot tredje mans rättigheter, ska Kunden ansvara för att nödvändiga rättigheter erhålls.

Kunden ansvarar för, och ska hålla Kreativa skadelös för, att Kundens Data inte gör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning.

Kreativa ansvarar inte för skada till följd av bristande funktion i tredjepartsplugin/mjukvara, detta gäller men är inte begränsat till WordPress, Wordpresstillägg, Wordpressteman, Node.JS, React, React Native, React Native Webb, Expo, MySQL, MongoDB och annan tredjepartsmjukvara.

10.

Force majeure

Kreativa ska vara befriat från skadestånd och andra påföljder om Kreativas åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken Kreativa ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, pandemi, strejk eller liknande omständighet. Kreativa har heller ingen möjlighet att ta ansvar för tredje parts otillåtna intrång i Kreativas resurser.

11.

Övrigt

Kreativa förbehåller sig rätten att använda Kundens webbplatser inklusive logotyp som referenser. Önskar Kunden inte finnas med som referens ska Kunden meddela Kreativa skriftligen.